Regulamin

Świadczenia usług drogą elektroniczną na portalach CrazyUrodziny.pl i CrazyWesele.pl

 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Portale internetowe crazyurodziny.pl i crazywesele.pl (dalej „Portal”, „Portale”) 
są własnością Grupy Artystyczno-Reklamowej CrazyGuides.com Michał Ostrowski, z siedzibą przy ul. Krakusów 1a/31, 30-092 Kraków, NIP 945-184-14-33, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej „Usługodawca”).

2. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę drogą elektroniczną usług:
a) pośrednictwa w rezerwowaniu usług transportowych, rozrywkowych lub rekreacyjnych, świadczonych na rzecz usługobiorcy przez osobę trzecią (dalej „Atrakcje Dostawcy”),
b) zamawiania usług transportowych, rozrywkowych lub rekreacyjnych,  świadczonych na rzecz usługobiorcy (klienta) bezpośrednio przez usługodawcę (dalej „Atrakcje Usługodawcy”).

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin zostaje udostępniony na stronach crazyurodziny.pl i crazywesele.pl  w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML i PDF).

4. Usługodawca może świadczyć w Portalach także inne usługi. Usługi te będą regulowane odrębnymi regulaminami. W zakresie nieuregulowanym ww. zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Umowa o świadczenie usług (Atrakcji) zawierana jest z chwilą zaksięgowania przez bank usługodawcy dokonanej przez usługobiorcę wpłaty zadatku lub opłaty rezerwacyjnej (pierwszej wpłaty) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6. Usługobiorca (klient) korzystający z atrakcji w ramach portalu zobowiązany jest do podania prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym niezbędnych informacji w celu prawidłowego i bezpiecznego zrealizowania Atrakcji, w związku z czym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości i szkód wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularza zamówienia ponosi usługobiorca.

7. Wpłacając zadatek lub  opłatę rezerwacyjną za daną atrakcję usługobiorca (klient) potwierdza, że zapoznał się z jej szczegółami i upewnił się o możliwości skorzystania z niej przez wszystkie osoby zadeklarowane i biorące udział w Atrakcji, w szczególności pod względem pełnoletniości, stanu zdrowia lub kondycji psychofizycznej.

8. Usługobiorca (klient) zobowiązuje się do poinformowania wszystkich uczestników Atrakcji o jej szczegółach i ryzykach związanych z jej realizacją przed jej rozpoczęciem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaniedbania powyższego obowiązku przez usługobiorcę.

9. W przypadku, gdy poszczególni Dostawcy Atrakcji lub miejsca (np. kluby itp.) rezerwują sobie prawo do określenia zasad uczestnictwa w atrakcji dotyczących bezpieczeństwa lub dress codu, uczestnik Atrakcji niestosujący się do przepisów obowiązującego prawa, zasad bezpieczeństwa, znajdujący się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, bądź też ubrany niezgodnie z wymaganym dress codem może nie zostać dopuszczony do udziału w Atrakcji. Szczegółowe zasady uczestnictwa w poszczególnych Atrakcjach opisane są na Portalach bądź też przekazywane bezpośrednio przez Dostawcę Atrakcji przed jej rozpoczęciem.

10. Wszyscy uczestnicy Atrakcji Usługodawcy i Dostawcy muszą być pełnoletni oraz posiadać ważne ubezpieczenie medyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość zgłoszonych danych uczestników Atrakcji spoczywa na usługobiorcy (kliencie).

11. Usługobiorca (klient) i zgłoszeni przez niego uczestnicy Atrakcji biorą w niej udział dobrowolnie i na własne ryzyko, w związku z czym usługodawca rekomenduje wykupienie ubezpieczenia NNW, adekwatnego dla wybranego rodzaju Atrakcji.

12. Oferta i podane na Portalach ceny Atrakcji mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.


II. DEFINICJE

1. Atrakcje – Atrakcje Dostawcy lub Atrakcje Usługodawcy prezentowane na Portalach. Usługodawca informuje, że niektóre z Atrakcji (paintball, rafting, skok spadochronem, lot balonem itp.) uznawane są za sporty wysokiego ryzyka.

2. Atrakcje Usługodawcy – usługi transportowe, rozrywkowe lub rekreacyjne świadczone bezpośrednio przez Usługodawcę.

3. Dostawca Atrakcji – podmiot świadczący bezpośrednio we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność na rzecz użytkownika Portalu usługi transportowe, rozrywkowe lub rekreacyjne.

4. Atrakcje Dostawcy – usługi transportowe, rozrywkowe lub rekreacyjne zarezerwowane u Dostawcy Atrakcji za pośrednictwem usługodawcy.

5. Usługobiorca lub Użytkownik lub klient – osoba fizyczna korzystająca z Atrakcji dla celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, zobowiązany do przestrzegania Regulaminu, działający przy zawieraniu umowy z usługodawcą w imieniu własnym oraz pozostałych uczestników Atrakcji.
III. WARUNKI SPRZĘTOWE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZĄ

1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług prezentowanych w ramach Portali są następujące: a) połączenie z siecią Internet, b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.

2. W celu prawidłowego korzystania z usług, usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: a) przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0. lub Firefox w wersji co najmniej 2.0. b) monitor o rozdzielczości minimum 1024x768 c) włączona obsługa Cookies i Java Script. W razie korzystania przez usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

3. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie otrzymania przez usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę, usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

4. Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość danej usługi wymaga podania określonych danych osobowych. W przypadku jednak niedozwolonego skorzystania z usług (tj. niezgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub postanowień umów obowiązujących pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą), usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności/usługobiorcy.

5. W przypadku transmisji danych przez usługodawcę, nie ponosi on odpowiedzialności za przekazywane dane pod warunkiem: nieinicjowania transmisji, niedokonywania wyboru odbiorcy, nieusuwania oraz niemodyfikowania danych będących przedmiotem transmisji. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.

6. W przypadku pośredniego przechowywania danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie usługobiorcy, usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli: a) nie usuwa, ani nie modyfikuje danych; b) posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania; c) nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.
IV. WARUNKI ZAMAWIANIA I PŁATNOŚCI ZA ATRAKCJE USŁUGODAWCY

1. Opisy rodzajów, zakresu i cen poszczególnych Atrakcji Usługodawcy dostępne są na Portalach.

2. W celu dokonania zamówienia Atrakcji Usługodawcy użytkownik uzupełnia właściwy formularz udostępniony na Portalu albo za pośrednictwem poczty elektronicznej. Całkowite rozliczenie ceny Atrakcji Usługodawcy następuje przed rozpoczęciem danej Atrakcji.

3. Ustalenie indywidualnych warunków realizacji Atrakcji Usługodawcy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, przy czym ustalenia telefoniczne wymagają potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Po potwierdzeniu zapłaty zadatku usługodawca przesyła usługobiorcy na adres poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia Atrakcji Usługodawcy wraz ze szczegółowym określeniem: rodzaju, zakresu, czasu i miejsca rozpoczęcia Atrakcji oraz osobą przewidzianą do kontaktu.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania opuszczenia Atrakcji przez uczestnika nieprzestrzegającego obowiązujących przepisów prawa lub niestosującego się w uzasadnionej sytuacji do zaleceń usługodawcy lub osób działających na jego zlecenie, bądź też naruszającego zasady współżycia społecznego. Cena Atrakcji w powyższym przypadku nie ulega zmianie.

6. Usługobiorca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez niego lub pozostałych uczestników Atrakcji Usługodawcy osobom trzecim, według szacunku strat sporządzonego na miejscu zdarzenia. Pismo to stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty i zobowiązuje usługobiorcę do zapłaty określonego w nim odszkodowania.

7. Listę Atrakcji Usługodawcy określa Załącznik do niniejszego Regulaminu.
V. WARUNKI ZAMAWIANIA I PŁATNOŚCI ZA ATRAKCJE DOSTAWCÓW

1. Opisy rodzajów, zakresu i cen poszczególnych usług Dostawców Atrakcji dostępne są na Portalach.

2. W celu dokonania rezerwacji Atrakcji Dostawcy użytkownik uzupełnia właściwy formularz udostępniony na Portalu albo za pośrednictwem poczty elektronicznej i dokonuje opłaty rezerwacyjnej (zwanej również „pierwszą wpłatą”) na numer rachunku bankowego usługodawcy.

3. Po potwierdzeniu wniesienia pierwszej wpłaty usługodawca przesyła usługobiorcy na adres poczty elektronicznej potwierdzenie rezerwacji Atrakcji Dostawcy wraz ze szczegółowym określeniem zakresu, czasu i miejsca jej rozpoczęcia oraz osobą przewidzianą do kontaktu (koordynatorem).

4. Rozliczenie za Atrakcję Dostawcy następuje bezpośrednio między usługobiorcą a Dostawcą Atrakcji na podstawie zawartej z nim odrębnej umowy. Usługodawca informuje, że nie jest stroną takiej umowy.

5. Zmiana warunków wykonywania konkretnej Atrakcji Dostawcy w trakcie jej realizacji następuje bezpośrednio między usługobiorcą a Dostawcą Atrakcji.

6. Usługodawca działając na rzecz i w imieniu usługobiorcy zamawia Atrakcję u Dostawcy Atrakcji, tj. świadczy usługę pośrednictwa w zamawianiu Atrakcji Dostawców i nie ponosi odpowiedzialności za sposób ich realizacji przez Dostawcę Atrakcji. Usługodawca ponosi względem usługobiorcy odpowiedzialność za gotowość Dostawcy Usługi do realizacji Atrakcji. W tym celu usługodawca może działać za pomocą swojego koordynatora.

7. Usługobiorca odpowiada za szkody wyrządzone przez niego lub pozostałych uczestników Atrakcji Dostawcy Atrakcji lub osobom trzecim.

8. Listę Atrakcji Dostawców określa Załącznik do niniejszego Regulaminu.
VI. ZMIANA I REZYGNACJA Z ZAMÓWIONEJ ATRAKCJI

1. Usługobiorca może zrezygnować z zamówionej Atrakcji lub dokonać jej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej.

2. Usługobiorcy, po wpłacie zadatku lub pierwszej wpłaty, nie przysługuje zgodnie z art. 38 pkt 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy.

3. W przypadku braku możliwości realizacji Atrakcji z przyczyn leżących po stronie usługodawcy, niezwłocznie powiadomi on o tej okoliczności usługobiorcę na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia lub telefonicznie. Usługobiorca w takiej sytuacji ma prawo:

a) dokonać zmiany terminu Atrakcji na podstawie ustaleń z usługodawcą;

b) anulować zamówienie Atrakcji i otrzymać zwrot uiszczonych na rzecz usługodawcy środków.

4. W przypadku zmiany liczby uczestników zamówionej Atrakcji lub innej zmiany leżącej po stronie usługobiorcy, usługobiorca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie usługodawcy na co najmniej 14 dni przed terminem realizacji Atrakcji na adres mailowy usługodawcy: crazyurodziny.pl@gmail.com lub crazywesele.pl@gmail.com. Jeżeli zgłaszana przez usługobiorcę zmiana wpływa na cenę Atrakcji, o czym usługodawca poinformuje usługobiorcę, usługobiorca zobowiązany jest do uregulowania różnicy ceny przed rozpoczęciem jej realizacji. Brak uregulowania różnicy ceny zwalnia usługodawcę z obowiązku realizacji Atrakcji.

5. W przypadku rezygnacji z atrakcji przez usługobiorcę z przyczyn leżących po jego stronie zadatek i opłata rezerwacyjna nie podlegają zwrotowi.
VII. REKLAMACJE

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących prezentowanych
w ramach Portali Atrakcji.

2. Reklamacje dotyczące realizacji Atrakcji Dostawcy należy składać bezpośrednio 
u Dostawcy Atrakcji. Reklamacje dotyczące Atrakcji Usługodawcy zgodnie z pkt 3-4 poniżej. O złożeniu reklamacji u Dostawcy Atrakcji należy poinformować usługodawcę.

3. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby usługodawcy wskazany w pkt I.1. Regulaminu lub mailem na adres poczty elektronicznej: crazywesele.pl@gmail.com

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania przez usługodawcę.

6. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu. 
7. Reklamacje nie posiadające danych, o których mowa w ust. 4, nie podlegają rozpatrzeniu.
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych usługobiorców będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresów e-mail i numerów telefonów, podawanych przy zamawianiu Atrakcji. Usługodawca przetwarza dane osobowe usługobiorcy w celu realizacji atrakcji i zarządzania usługami.

2. Usługodawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych w sieciach teleinformatycznych usługodawcy określa Polityka prywatności.

4. Usługodawca informuje, że usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie Usługodawcy danych osobowych jest dobrowolne, przy czym może być konieczne dla zrealizowania Atrakcji.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 lipca 2017

2. Usługodawca zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Portalu i będą wchodzić 
w życie z dniem ich publikacji.

3. Korzystanie przez użytkownika z Portalu lub Atrakcji po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

4. Regulamin niniejszy stosuje się wyłącznie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Usługodawca może świadczyć Atrakcje na rzecz osób prawnych 
i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej po zawarciu odrębnej umowy zawartej w wyniku indywidualnych negocjacji.

Przedstawiona poniżej lista atrakcji ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz może nie stanowić odzwierciedlenia aktualnie dostępnych atrakcji.

*na sumę widniejącą przy każdej atrakcji dostawcy składa się ustalana indywidualnie przy każdej rezerwacji kwota opłaty rezerwacyjnej (pierwsza wpłata) oraz kwota do zapłaty na miejscu u dostawcy atrakcji za jego usługę.

**cena całkowita za kompleksową usługę Atrakcji realizowaną przez usługodawcę.

KRAKÓW

 

 

Atrakcje Dostawcy

suma (PLN)*

jednostka

HUMMER

1899

za 3h

POLSKI MICHAEL JACKSON

1299

za występ

CADILLAC

1999

za 4h

FORD

1799

za 3h

CHRYSLER

1099

za 3h

LINCOLN

749

za 3h

AUTOBUS OGÓREK

1099

za 4h

FOTOBUDKA

699

za 2h

ILUZJONISTA

1399

za występ

SZTUCZNY DYM NA PRZYJĘCIU

599

za atrakcję

JAGUAR CABRIO

1649

za 4h

LINCOLN TOWN COUPE

1649

za 4h

LAMBORGHINI COUNTACH

1899

za 4h

DOROŻKA-BRYCZKA

1849

za 3h

ANIOŁY NA SZCZUDŁACH

699

za 1,5h

POKAZ W STYLU FLAIR

999

za występ

OBSŁUGA BARMAŃSKA

2699

za 8h

BAR Z LODU

2799

za 8h

JUICE &SMOOTHIES BAR

1699

za 5h

BAR KAWOWY

1799

za 8h

LEDOWE DEKORACJE

449

za atrakcję

ANIMATORKA DO DZIECI

599

za 5h

DEKORACJE BALONOWE

39

za metr bieżący

TANIEC Z OGNIEM

1799

za występ

LOT BALONEM

1799

za atrakcję

MINIBUS DLA GOŚCI

599

za 8h

BUS DLA GOŚCI

999

za obsługę

GOŁĘBIE NA ŚLUB

249

za atrakcje

DEKORACJE ŚWIATŁEM

1649

za atrakcję

MALOWANIE PIASKIEM

4999

za występ

JURTY WESELNE

16499

za atrakcję

Atrakcje Usługodawcy

cena całkowita (PLN)**

jednostka

 

 

 

WARSZAWA

 

 

Atrakcje Dostawcy

suma (PLN)*

jednostka

HUMMER

1599

za 5h

POLSKI MICHAEL JACKSON

1499

za występ

LOT ŚMIGŁOWCEM

3699

za atrakcję

LEXUS

1499

za 5h

CHRYSLER

1499

za 5h

LINCOLN

999

za 3h

AUTOBUS OGÓREK

1649

za 3h

FOTOBUDKA

849

za 2h

ILUZJONISTA

5999

za występ

SZTUCZNY DYM NA PRZYJĘCIU

599

za atrakcję

GITARZYSTA SOLOWY

399

za występ

DOROŻKA-BRYCZKA

1249

za 5h

ANGIELSKI DOUBLE - DECKER

1999

za 3h

POKAZ W STYLU FLAIR

1649

za występ

OBSŁUGA BARMAŃSKA

1799

za 10h

RETRO KLASYK

1799

za 5h

RETRO NYSA

649

za 4h

POLSKI ELVIS PRESLEY

3499

za występ

LEDOWE DEKORACJE

449

za atrakcję

ANIMATORKA DO DZIECI

999

za 5h

DEKORACJE BALONOWE

39

za metr bieżący

TANIEC Z OGNIEM

2399

za występ

BUICK CLASIC LIMO

1699

za 5h

MINIBUS DLA GOŚCI

749

za 6h

BUS DLA GOŚCI

849

za 6h

GOŁĘBIE NA ŚLUB

399

za atrakcje

DEKORACJE ŚWIATŁEM

1699

za atrakcję

MALOWANIE PIASKIEM

4999

za występ

JURTY WESELNE

18499

za atrakcję

VIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ

1399

za atrakcję

LOT BALONEM

1999

za atrakcję

 

 

 

TRÓJMIASTO

 

 

Atrakcje Dostawcy

suma (PLN)*

jednostka

HUMMER

1699

za 3h

POLSKI MICHAEL JACKSON

2199

za występ

ANGIELSKA TAXÓWKA

849

za 4h

HUMMER H3

1449

za 4h

NAVIGATOR

1399

za 3h

LINCOLN

999

za 3h

KULTOWY IKARUS

1599

za 3h

FOTOBUDKA

799

za 3h

ILUZJONISTA

1999

za występ

SZTUCZNY DYM NA PRZYJĘCIU

399

za atrakcję

DOROŻKA-BRYCZKA

1849

za 3h

POKAZ W STYLU FLAIR

1650

za występ

OBSŁUGA BARMAŃSKA

2499

za 6h

RETRO NYSA

899

za 3h

POLSKI ELVIS PRESLEY

2999

za występ

LEDOWE DEKORACJE

499

za atrakcję

ANIMATORKA DO DZIECI

599

za 3h

DEKORACJE BALONOWE

39

za metr bieżący

BUS DLA GOŚCI

999

za 4h

GOŁĘBIE NA ŚLUB

349

za atrakcje

DEKORACJE ŚWIATŁEM

1649

za atrakcję

MALOWANIE PIASKIEM

4999

za występ

JURTY WESELNE

20999

za atrakcję

VIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ

1749

za atrakcjęMEDIA O CRAZY GUIDES: